Home Volledig programma

Beste Rodenaar,
hier leest u een voorproefje van wat we willen realiseren. U zal verbaasd staan wat we allemaal ten goede kunnen veranderen voor uzelf, uw gezin, uw vrienden en alle Rodenaren.
Wij garanderen dat we dit programma ook realiseren als u ons in de meerderheid stemt. Overtuig dus ook uw vrienden om voor RESPECT te stemmen want jullie beslissen op 14 oktober 2012 over de toekomst van uw dorp.
Dit programma is niet compleet. We rekenen op u om ons ook uw verwachtingen en voorstellen door te mailen via deze website.

Programma lijst RESPECT

 

1. Warme SAMEN-leving.

In een gemeente met wel 80 verschillende nationaliteiten is er nood aan initiatieven om elkaar te ontmoeten . De roefeldag voor kinderen en het dienstencentrum “de Boomgaard”, waar senioren terecht kunnen voor een babbel, een hapje , een cursus, een uitstap, advies … zijn daar goede voorbeelden van. Ze tonen  hoe gewerkt kan worden aan een warme samenleving, maar er kan zoveel meer en dit voor alle inwoners.

RESPECT wil wijkborrels, buurtfeesten, jaarmarkt, kerstmarkt, verenigingsleven, sportieve en culturele initiatieven, verwelkoming van nieuwkomers, integratie en taalinitiatie voor anderstaligen, … stimuleren en ondersteunen. Op alle vlakken : met een vlotte en klantvriendelijke uitleenservice, financiële ondersteuning, het leveren van nadarhekken om de veiligheid te garanderen, enz …

RESPECT wil van het cultuur centrum, dat nu onderbenut wordt, een echt ontmoetingscentrum maken. Ook de plaatselijke bibliotheek kan een rol spelen als ontmoetingsplaats voor verschillende culturen, bijv. via speelse taalinitiatie bij kleuters en hun ouders, zoals voorleesnamiddagen voor kleuters en ouders.  Die vinden nu reeds plaats, maar zijn nog te weinig bekend en kunnen gerust nog uitgebreid worden.

Vrijwilligerswerk is een verrijking voor de samenleving én voor de vrijwilliger. RESPECT wil dit stimuleren door hen te informeren over de vele mogelijkheden i.v.m. vrijwilligerswerk en de verzekering die hiervoor gratis kan aangevraagd worden bij de provincie.

RESPECT wil de niet-Nederlandstalige nieuwkomers stimuleren om deel te nemen aan taalcursussen Nederlands om een (h)echte samen-leving mogelijk te maken.

In samenwerking met de vzw “de Rand” wil RESPECT elke nieuwe inwoner een welkomstpakket bezorgen in 4 talen om hen te laten kennismaken met de gemeentediensten, verenigingsleven, taalcursussen én het aanbod van de lokale middenstand: hoe meer lokaal geshopt wordt, hoe meer samenhorigheid, hoe minder de verkeersdrukte …

 

2. Veiligheid.

De rol van de politie is essentieel om diefstallen, vandalisme en buurtproblemen te voorkomen.

De politie werkt zeer professioneel op basis van een zonaal veiligheidsplan. Dit wordt regelmatig bijgewerkt op basis van een strategische analyse van de regio, van een 4-jaarlijkse bevolkingsbevraging en van federale richtlijnen.

Het mag gezegd dat “onze” politie goed werk levert in het oprollen van dievenbendes maar het gevaar komt ook van buiten onze gemeente en daar wil RESPECT daadkrachtig tegen optreden door:

 • Meer patrouilles
  Het politiepersoneel werd met 20% uitgebreid. Er zijn 6 wijkinspecteurs voor 18 000 inwoners of 1/3000 inwoners. Dit is beter dan de wettelijke norm van 1/4000 inwoners. De “bendes” migreren evenwel van de beter bewaakte zones in Brussel naar de minder bewaakte zones bv hier in Rode. Soms is er maar 1 patrouille op pad en dat is te weinig. De politiezone Rode, Drogenbos, Linkebeek is te klein om constant een 2de patrouille op de baan te hebben.

 • Bendes en vandalisme rond het station aanpakken
  Op vraag van de NMBS werkte de politie een actieplan uit. Daar werd geen gevolg aan gegeven om onbekende redenen. RESPECT wil dit terug aanpakken vb met camera’s.

 • Informatie van de bevolking
  Wist je dat je sinds meerdere maanden je eigen wijkagent rechtstreeks kan telefoneren. Indien deze niet onmiddellijk bereikbaar is, kan je een boodschap inspreken en belt de wijkagent je zo snel als mogelijk zelf terug. Deze meerderheid vindt het overbodig om deze nuttige informatie en telefoonnummers mee te delen aan haar inwoners via gemeentekrantje en website.

  Wist je dat de politie graag haar werking bv rond inbraakpreventie, drug- en alcoholpreventie, BIN (Buurt Informatie Netwerk) , wil bekend maken aan de bevolking via informatievergaderingen,  maar dat deze meerderheid daar niet op in gaat.

 • De chaos aan de schoolpoort
  Bijna dagelijks staat er politie aan de schoolpoort bij begin en einde van de schooltijd. Optimaal zouden er 2 agenten moeten staan . “Politietijd” die dan niet meer kan in gezet worden voor bv een 2de patrouille s’nachts  of in het week-end. RESPECT stelt voor om net zoals in Drogenbos, aan de schoolpoorten gesubsidieerde stadswachters in te schakelen.

 • Verkeerschaos in de smalle straten
  De klachten en voorstellen van de inwoners geeft de burgemeester door aan de politie. Maar er is geen werkgroep verkeersveiligheid zoals in andere gemeenten. Er werd ook geen gevolg geven aan de mobiliteitsstudies die werden uitgevoerd. Zo kan de politie geen oplossing ten gronde voorstellen.

  RESPECT vraagt dat er een werkgroep verkeersveiligheid opgestart wordt en dat de problemen ten gronde aan gepakt worden.

 • Netheid en kleine overtredingen
  De wijkinspecteur geeft eerst een verwittiging en wat tijd om het nodige te doen bv stoep ijsvrij maken, hinderlijke hagen knippen, hondenpoep… Pas daarna volgt een GAS (Gemeentelijke Administratieve Sanctie) die naar de gemeente gestuurd wordt voor uitvoering. Maar daar wordt weinig gevolg aan gegeven.

 

3. Dialoog - Informatie - Overleg.

Een goed gemeentebestuur gaat in dialoog met haar inwoners, verenigingen, ambtenaren en verkozenen ... om op die manier de noden te detecteren en het beste beleid voor iedereen uit te stippelen. Alle inwoners moeten goed geïnformeerd worden over genomen beslissingen, de vele dienstverleningen én subsidiemogelijkheden van de diverse overheden.

Wist je dat je op de website van Sint-Genesius-Rode zelden kan doorklikken naar nuttige websites van andere instanties omdat “de huidige meerderheid dat niet wil”?

Wist je dat de brochures van de Vlaamse overheid bijv. over borstkankerpreventie, subsidies voor energiebesparende maatregelen, info over dementie, … door deze meerderheid niet verspreid worden maar gedumpt in het containerpark ?

Wist je dat er in Rode slechts 1 officieel adviesorgaan is: de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening.  Daarnaast is er geen enkel officieel advies- en overlegorganen !  Geen sport-, jeugd- of cultuurraad, geen senioren-, milieu- of middenstandsraad, … Ook geen Lokaal Overleg Kinderopvang, nochtans wettelijk verplicht. Dus ook geen coördinatie en beleidsplan voor opvang van zieke kinderen, dagopvang, vakantieopvang, buitenschoolse kinderopvang. Ook  geen milieuplan, geen cultuurplan. Erger nog: deze meerderheid wil zelfs geen gebruik maken van de bestaande initiatieven en subsidies die de Vlaamse overheid hiervoor aanbiedt. Gelukkig is er de vzw de Rand (www.derand.be), die officieus dit gebrek aan overleg en informatie, zo goed als mogelijk, probeert te compenseren, zelfs in meerdere talen.

Als u RESPECT in de meerderheid stemt, dan zorgen wij dat er wél een plan voor kinderopvang komt; dat u op de gemeentelijke website wél kan doorklikken naar websites in meerdere talen; dat de informatiebrochures wél worden bedeeld en dat de adviesraden en overlegorganen wél worden opgestart en functioneren. De bestaande vzw’s Culturele Raad Rode, Jeugdwerkgroep Rode, Sportoverleg moeten erkend worden als officiële adviesraden.

RESPECT wil er ook voor zorgen dat alle inwoners goed geïnformeerd worden via een up-to-date lichtkrant, een informatieve gemeentekrant en een toegankelijke website die u eenvoudig wegwijs maakt in alle sociale en andere voorzieningen en toelagen die de diverse overheden u te bieden hebben.

Formulieren moeten digitaal kunnen opgevraagd en gedownload worden. Ook met klachten en ideeën moet elke burger terecht kunnen bij een ombudsdienst of via de website.

Een goede planning en informatie over de werken en omleidingen zijn een must, zeker nu de GEN-werken (Gewestelijk Express Net) aan het spoor er aankomen.

De inrichting en de openingsuren van de gemeentediensten moeten klantvriendelijker. De infrastructuur in het gemeentehuis moet uitnodigen tot een klantvriendelijk contact.

Onze goed opgeleide ambtenaren moeten meer geconsulteerd en gevaloriseerd worden en een goed beleid wordt voorbereid en uitgediept in gemeentelijke commissies.

RESPECT wil daar allemaal werk van maken. Maar we willen nu reeds naar jullie luisteren en ontvangen graag uw ideeën met uw voorstellen voor een goed bestuur. RESPECT staat immers voor dialoog.

 

4. Dienstverlening.

4.1 Kinderopvang.

Het verplicht “Lokaal Overleg Kinderopvang” heeft deze meerderheid nooit georganiseerd. Dus kwamen er ook geen coördinatie en beleidsplan voor opvang van zieke kinderen, dagopvang, vakantieopvang, buitenschoolse kinderopvang … Nochtans voorzien de overheden vele initiatieven en subsidies hiervoor, maar deze meerderheid wil daar geen gebruik van maken. RESPECT wil deze achterstand inhalen.

4.2 Service voor senioren, mindervaliden, kansarmen, …

Elke gemeente is verplicht een LSB, Lokaal Sociaal Beleidsplan, op te stellen op basis van een grondig overleg met alle actoren op het terrein, zowel private als publieke. Deze meerderheid beperkte zich tot “een minimaal plan”. RESPECT vindt een LSB een onmisbaar instrument voor een goed sociaal beleid, en dat de lat gerust wat hoger mag gelegd worden.  Ambitie is geen vies woord, en hoe hoger de doelstellingen liggen, hoe meer er ook bereikt wordt.

RESPECT wil de zelfredzaamheid ondersteunen bijv. door mantelzorg, thuiszorg, aanpassing van de woning, ondersteuning van een sterk sociaal weefsel of grotere persoonlijke mobiliteit.

REPECT wil voor iedereen toegankelijke voorzieningen en dienstverlening organiseren, door een sociale mix van de bevolking na te streven, door gettovorming en armoede te bestrijden, door sociale innovatie en solidariteit tussen de generaties en culturen te bevorderen.

Het woon- en zorgcentrum “de Groene Linde” voldoet niet meer aan de normen en wordt vanaf dit najaar gedeeltelijk verbouwd en vervangen door een nieuw gebouw.

RESPECT wil dat de tarieven betaalbaar blijven en dat het oude gebouw in de mate van het mogelijke  omgevormd wordt tot gesubsidieerde assistentiewoningen of wordt ingericht als dagverzorgingscentrum.

Rode heeft een goedwerkend “sociaal huis”, Magnolia,  en een dynamisch beleid voor senioren : thuiszorg, serviceflats, dienstencentrum, woon- en zorgcentrum ... RESPECT wil dat verder uitbouwen op basis van een seniorenbehoeftenonderzoek dat uitgevoerd en gefinancierd wordt door de VUB en de Provincie. Vele gemeenten werken daar reeds jaren aan mee. Na veel aandringen door de huidige oppositie besliste de meerderheid van Rode uiteindelijk in te stappen na de verkiezingen!?  Opnieuw een voorbeeld van een opportuniteit die de huidige meerderheid om onbekende redenen niet wou benutten.
Respect wil een infopakket uitdelen aan alle 60+-ers met nuttige informatie over diensten en subsidies voor senioren.

Wist je dat de meerderheid niet wou meewerken aan de gratis screening borstkanker en dat de Mammobiel niet welkom was op het dorpsplein? Heeft taal hier iets mee te maken? Dankzij de provincie en vzw de Rand die de voorhof van GC de Boesdaalhoeve  ter beschikking stelt, kan dit gelukkig doorgaan.

4. 3 Woonbeleid.

Wist je dat elke gemeente minstens éénmaal per jaar een “woonoverleg” organiseert met alle lokale actoren. Dit is verplicht. Dit woonoverleg is een uitstekend en onmisbaar middel om  sociale huisvesting te realiseren. Rode heeft één van de grootste achterstanden in sociale huisvesting maar vond het nooit nodig dit overleg te organiseren. Erger nog: toen “Woonpunt Zenne” enkele sociale flats in Rode wou bouwen, moest deze huisvestingsmaatschappij de hulp inroepen van het Vlaams Gewest om dit overleg - een voorwaarde is om subsidies te krijgen - te organiseren.

Nagenoeg elke gemeente heeft een “woonloket” waar men terecht kan voor informatie over bouwen, verbouwen, premies, huursubsidies, sociale woningen, goedkope leningen, ruimtelijke structuurplannen … maar Rode niet. En waarom geen groepsaankoop voor energie aanbieden?

Onze buren Linkebeek en Drogenbos startten een “sociaal verhuurkantoor”.Wist je dat Rode weigerde in te stappen in dit initiatief dat door de provincie gesubsidieerd wordt? Nochtans een ideaal instrument om ook leegstand en verkrotting tegen te gaan.

Rode telt slechts 1/5 van het gemiddelde aantal sociale woningen in Vlaanderen. RESPECT zal erover waken dat het immoproject voor de Novarode site, de wettelijke norm aan sociale huisvesting naleeft. Ook met de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij moet verder onderhandeld worden om te investeren in Rode.

Er is nood aan crisisopvang. Onlangs werd één woning geopend (de vroegere strijkwinkel op de campus van het rustoord).

Residentiële woningen moeten de kans krijgen om in te spelen op nieuwe woonformules, aangepast aan de verouderende bevolking zoals bijv. kangoeroewonen, …
RESPECT wil een betaalbaar, kwaliteitsvol, gedifferentieerd woonbeleid in functie van de verschillende woonbehoeften (senioren, alleenstaanden, mindervaliden ...); met oog voor de veiligheid, verkeersleefbaarheid, sociale samenhang en afgestemd op de dagelijkse noden van de buurtbewoners.

Het landelijk karakter van Rode moet gerespecteerd worden. Dus geen hoogbouw en geen aanslag op de groene ruimte.

4.4 Onderwijs

REPECT wil kwaliteitsvol onderwijs voor elk kind met aandacht voor het complete ontwikkelingsproces zoals meertaligheid, creativiteit, gezondheid, fysieke beweging, vaardigheden ... Voor dit “flankerend” onderwijsbeleid kan de gemeente extra ondersteuning bieden aan alle scholen op haar grondgebied bijv. door busvervoer voor extra-muros activiteiten, taalvaardigheidsontwikkeling … te subsidiëren.

Wist je dat de meerderheid extra taalleerkrachten betaalt voor de Franstalige gemeenteschool maar niet voor de Nederlandstalige? RESPECT wil extra taalleerkrachten voor elke school in Rode want elk kind verdient extra taalonderricht.

Wist je dat de Franstalige ouders van kinderen in de Nederlandstalige gemeenteschool vroegen om taallessen Nederlands te krijgen in deze school. De GLTT wou deze lessen gratis aanbieden maar weerom weigerde deze meerderheid. Ook in het GC de Boesdaalhoeve kan u terecht voor vele initiatieven rond taal, cultuur, integratie en verwelkoming. RESPECT wil deze  lovenswaardige initiatieven promoten en ondersteunen.

In overleg met alle instanties die taalinitiatieven aanbieden zal gezocht worden naar optimalisatie van de meertaligheid. Indien hiervoor extra personeelsleden moeten aangesteld worden, dan voor alle scholen van Rode.

4.5 Jeugdbeleid

De meerderheid voert geen jeugdbeleid. Er is geen jeugdconsulent, geen gemeentelijke infrastructuur of subsidiëring voor een jeugdhuis. De jongeren organiseren zichzelf in de vzw Jeugdwerkgroep Rode om samen hun eigen boontjes te doppen en beroep te doen op de subsidies waar ze recht op hebben. RESPECT wil de Jeugdwerkgroep Rode erkennen als volwaardig gemeentelijk adviesorgaan en een echt jeugdbeleid uitstippelen.

De jeugd is de toekomst van onze gemeente, en dus moet zij alle kansen krijgen.  Er moeten voldoende ontmoetingsplaatsen zijn, leuke speelpleintjes en speelterreinen.

Jeugdverenigingen moeten maximaal gesteund worden.

4.6 Cultuur – Sport – Toerisme

Wist je dat deze meerderheid initiatieven om de bevolking aan het sporten te krijgen verbiedt i.p.v. te promoten? “Kleuters leren fietsen” kreeg geen toegang tot de gemeentelijke sportinfrastructuur! Idem voor “initiatie van minder bekende sporten”. “De Gordel”, reeds 32 jaar een Vlaamse fietsklassieker, kreeg geen toelating meer om een trefpunt in Rode op te zetten!

Wist je dat het cultureel centrum de Wauterbos, jaarlijks veel kost aan onderhoud en herstellingen maar dat het veel te weinig benut wordt ?

RESPECT wil van het CC een echt “ontmoetingscentrum” maken met extra stimuli voor initiatieven die de verschillende gemeenschappen dichter bij elkaar brengen.

RESPECT wil onderzoeken of de sportzaal kan uitgebreid worden of dat er een samenwerkingsovereenkomst kan afgesloten worden met de scholen om hun sportinfrastructuur ter beschikking te stellen van sportverenigingen uit Rode.

Sportverenigingen vervullen een belangrijke taak, en verdienen dus alle steun.

Pareltje in de Vlaamse Rand Onze gemeente ligt aan de rand van het Zoniënwoud en kent tal van mooie natuurplekjes die vaak ongekend zijn. Met een mooi uitgebouwd wandel- en fietsnet willen we onze gemeente aantrekkelijk maken voor iedereen die er woont en willen we mensen uitnodigen om onze groene gemeente te komen ontdekken.

RESPECT wil het Zoniënwoud, Waterloos veld, kwadebeekvallei, vijvers van Zevenbronnen promoten voor zachte recreatie met goed onderhouden en bewegwijzerde fiets- en wandelpaden en voor de sportievelingen een heus mountainbike-parcours.

 

5. Rode, groene Europese gemeente.

Onze gemeente ligt in Vlaanderen en grenst aan Brussel, “de Europese Hoofdstad”en Wallonië. De Vlaamse Rand internationaliseert . Zo telt onze gemeente meer dan 80 nationaliteiten. Deze ligging  biedt enerzijds vele kansen aan onze inwoners naar tewerkstelling, opleiding, cultureel aanbod, ... maar brengt  ook problemen mee die de mogelijkheden van ons gemeentebestuur overstijgen. Verkeerscongestie, openbaar vervoer, fietsroutes, milieu-, bos- en waterbeheer, betaalbaarheid van bouwgronden en woningen, grote instroom van anderstaligen in het onderwijs , vervreemding en nood aan integratie … zijn uitdagingen die een gemeente als Rode niet alleen aankan.

Een sterke samenwerking, niet alleen intergemeentelijk , maar ook met de hogere bestuursniveaus als de provincie Vlaams Brabant én de Europese instellingen zijn onontbeerlijk. Met behoud van identiteit en autonomie kan samen gewerkt worden aan structurele regio-overschrijdende oplossingen.

Het is belangrijk dat de Europese instellingen mee rond de tafel zitten. Europa stimuleert en subsidieert interregionale samenwerking met als doel elkaar beter te leren kennen, van elkaar te leren, samen zorg te dragen voor het milieu, voor mensen die het minder goed hebben, voor een sociale en economische boost.

RESPECT wil dat Rode veel meer zijn belangen behartigt (bijv. bij NMBS , STIB, De Lijn, wegenbouw).

 

6. Dorpskernen en lokale economie.

Dynamische dorpskernen zijn de motor van een bruisende lokale samenleving.

Rode heeft vele dorpskernen : het dorpsplein, De Hoek, Ten Broek, Ter Kluizen, het Koningsplein … Verscheidene van deze kernen zijn aan een herinrichting toe, de lokale economie heeft het er moeilijk om te overleven. Het dorpscentrum bijv. wordt reeds jaren geteisterd door overstromingen.

De herinrichting van het dorp zou voor het einde van deze legislatuur zijn afgerond. De plannen liggen al jaren terug in de koelkast.  IC-GB heeft zelfs nog niet willen nadenken over de richting die we met de historische dorpskern uitmoeten.

Wist je dat de onduidelijkheid over de toekomst ivm het dorp een zware belasting voor de middenstand is en ervoor zorgt dat die leegstaande panden niet verhuurd geraken?

RESPECT wil  mooie dynamische dorpskernen, goed bereikbaar voor voetgangers, fietsers en auto’s. Om dit te bereiken wil RESPECT overleg plegen met alle betrokkenen én externe experten om een totaalconcept uit te werken waar iedereen  beter van wordt.

Een denkpiste: het centrum nieuw leven inblazen door mooie en veilige wandelpaden met op strategische plaatsen zitbanken om uit te rusten en een babbeltje te slaan. Via de wandeling worden het rustoord en serviceflats verbonden met de handelszaken en terrasjes in het dorp. Ook het sportcentrum, cultureel centrum, de bibliotheek, de geplande groene novarode-site vinden we op deze weg.

De dorpskernen moeten aangenaam zij om te vertoeven en uitnodigen om te blijven “plakken”.

 

7. Ruimtelijke ordening, milieu en waterbeheersing.

De eigenheid van onze gemeente - meerdere kleine dorpskernen met veel groen en residentiële ruimtes, zonder hoogbouw - willen we behouden en verder ontwikkelen.

Wist je dat  onze gemeente als enige uit de regio het samenwerkingsakkoord met het Regionaal landschap Zenne, Zuun en Zoniën, niet ondertekende?

Er moet dringend werk gemaakt worden van de RUP’s (Ruimtelijke Uitvoeringsplannen) zodat er eindelijk eens rechtszekerheid komt voor diegenen die wonen in zonevreemd gebied.

Wist je dat Rode ook geen milieuconvenant of samenwerkingsakkoord met het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, onderschreef. Zelfs niet het basispakket en daardoor een goede basis én een subsidie van 34.000€ per jaar, mist?

Waar rioleringen worden vernieuwd is wettelijk verplicht dat afvalwater en hemelwater gescheiden afgevoerd worden. In vele gemeenten is een subsidie voorzien voor de aansluiting van de woningen op deze vernieuwde infrastructuur. Niet in onze gemeente.

In onze gemeente ontbreekt een milieuraad , een milieubeleidsplan en dus ook elk initiatief omtrent milieu: informatie over composteren, kringlooptuinieren, energiebewust leven ...

Nochtans hebben we actieve natuurverenigingen maar gehoor bij de meerderheid krijgen ze niet.

Ook het containerpark kan méér zijn dan een stortplaats voor afval. Er is nog plaats voor compostdemonstratie en in Rode zijn er opgeleide compostmeesters  die een antwoord kunnen bieden op de te grote (en dure) groenafvalberg. Wist je dat die compostmeesters helaas niet ontvangen worden door de burgemeester.

 

8. Orde en netheid.

Vuil trekt vuil aan !  Iedereen in Rode kent ze : de overvolle publieke vuilbakjes.  Of toch niet, want IC-GB wil die publieke vuilbakjes tot een minimum herleiden. Zo wil ze bijv. op speelpleintjes er geen meer plaatsen, om zogezegd het sluikstorten niet in de hand te werken …

Er kan veel meer aandacht besteed worden aan sluikstorten en vervuiling in het algemeen, en deze praktijken ook daadwerkelijk beboeten.

Voetpaden moeten beter onderhouden worden! De gemeente moet hier het voorbeeld geven en de wijkagent de mensen er op aanspreken.

Wist je dat Sint-Genesius-Rode één van de 3 gemeenten in Vlaams-Brabant is die niet inging op het aanbod van Haviland om 80.000 gratis hondenpoepzakjes en –etuis te verspreiden?

De stationsbuurt ligt er verwaarloosd bij en trekt veel vandalisme aan. De glasbollen met het vuil er rond zijn niet echt wat wij willen nalaten als eerste indruk op treinreizigers die in Rode uitstappen. De uitbouw van het GEN (Gewestelijk Express Net) kan nog lang aanslepen . RESPECT vindt dat in afwachting eenvoudige verfraaiing met bloemen , betere fietsenstallingen, camerabewaking en politiepatrouilles hier een stationnetje van kunnen maken waar we graag gebruik van maken.

 

9. Financieel beleid.

We wonen in één van de rijkste gemeenten van het land, met een grote financiële reserve maar met een lage investeringsgraad. In 2011 maakte de gemeente zelfs winst : er kwam meer geld binnen (1,2 milj euro) dan er buitenging door verhoging van de belastingen en een lage investeringsgraad. Dat is toch wel straf !

De dienstverlening en investeringen zijn dan ook navenant: een dorpskern en stationsbuurt die dringend een opfrisbeurt nodig hebben, een cultureel centrum waar de technische installatie hopeloos verouderd is, een tekort aan betaalbare  woningen,  ...

Wist je dat de meerderheid zo goed als nooit beroep doet op de vele subsidies die door provinciale, Vlaamse en Europese overheden ter beschikking gesteld worden?

Enkele voorbeelden van gemiste subsidies:

 • De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij was bereid in SGR op haar kosten sociale woningen te bouwen. Rode zit immers ver onder het Vlaams gemiddelde. Deze meerderheid heeft dit lang geweigerd. Dankzij onze Vlaamse schepen is er nu toch een akkoord bereikt voor de bouw van een 10-tal sociale flats in de Lindestraat.
 • Reeds 20 jaar is de site van Novarode een kanker, midden de dorpskern. Deze papierfabriek was een industrieel en archeologisch waardevolle site  maar de gemeente ondernam geen enkele poging om dit een nieuwe maatschappelijk polyvalente bestemming te geven en  daar Europese fondsen voor aan te spreken. In de buurgemeenten gebeurde dat wel.  Nu start er  een zuiver commercieel immoproject  en tasten we nog altijd in het duister over het voorziene aantal sociale woningen.
 • De Vlaamse overheid voorziet financiële stimuli voor o.a. een goed cultuurbeleid, een goed milieubeleid, ... Deze meerderheid gaat daar nooit op in.
 • De provincie voorziet subsidies voor fietspaden, voor de versterking van handelskernen, voor jeugdvriendelijke openbare ruimtes, …

 

10. Mobiliteit.

Wist je dat de meerderheid reeds 2 dure mobiliteitsstudies liet uitvoeren? In mei 2009 werd een sneltoets uitgevoerd op het mobiliteitsplan van 2003 om dit plan te toetsen op zijn actualiteitswaarde. Het besluit was dat het mobiliteitsplan dient te worden verbreed & verdiept op 4 punten: parkeren, stationsomgeving, categorisering van wegen aangaande snelheidsregimes en het lokaal en bovenlokaal fietsnetwerk. De planning voorzag resultaten op het terrein in de loop van 2009-2010.

Hebt u de resultaten al gehoord of gezien? Waarschijnlijk komen er “mooie beloftes” voor de volgende bestuursperiode! Dit typeert de werkwijze van de huidige meerderheid, “We zijn er mee bezig.”, maar er komt niets van … RESPECT wil snel werk maken van de uitvoering van het mobiliteitsplan!

Wist je dat de meerderheid het aandeel van het autogebruik in de verplaatsingen wou terugdringen van 69% (1991) naar 50% (2010) voor woon-werk- en van 45% naar 30% voor woon-schoolverplaatsingen? Gelet op de verkeersinfarct op de Zoniënwoudlaan lijkt dit niet echt geslaagd. Ook de groene golf op die laan is er wat van in de war, en het gebeurt maar al te vaak dat je er van rood naar rood sukkelt, zelfs als je je aan de maximumsnelheid houdt.

RESPECT wil dat er rekening wordt gehouden met het STOP-principe d.w.z. dat er voorrang wordt gegeven aan  Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Personenwagens en dit in deze volgorde.

Wie kent de trage wegen in onze gemeente?  Die zijn ideaal voor wandelaars en fietsers om veilig op hun bestemming te geraken. RESPECT wil die in kaart brengen en toegankelijk  maken, opdat meer mensen er gebruik van zouden maken.

Het mobiliteitsplan voorziet in het aanleggen van kwalitatieve fietspaden & degelijke fietsvoorzieningen. Hoeveel km fietspad is er aangelegd de laatste jaren? Zal op deze wijze een degelijk fietsnetwerk tot stand komen?

Er moet eindelijk eens werk gemaakt worden van een totaal concept voor de Waterloose Steenweg, Lorrainendreef, Duboislaan…  inclusief trein- en busvervoer, fietspaden, voetpaden… Idem voor het ontsluiten van het oude dorpscentrum.

Voetpaden ontbreken, zijn slecht onderhouden en vormen een probleem voor personen met een beperkte mobiliteit die zich met  looprek of rolstoel moeten verder helpen.  Zelfs met een kinderwagen moet je vaak heksentoeren uithalen. RESPECT vraagt aandacht bij het inrichten van stoepen en oversteekplaatsen voor iedere voetganger.

Voetpaden zijn geen parkeerplaatsen! RESPECT vraagt strenger op te treden tegen wildparkeren, snelheidsduivels en overladen vrachtwagens. Het inzetten van de wijkagent speelt hier een belangrijke rol.

Heeft u al gehoord van een schoolbereikbaarheidskaart? RESPECT wil onze kinderen van op verschillende plaatsen in onze gemeente de veiligste weg naar school tonen.

“Met de trein zou je er al zijn” … Al is het ook voor de NMBS nog niet duidelijk met hoeveel treinen het aanbod zal verhoogd worden na de GEN-werken (Gewestelijk Expres Net) en naar waar ze zullen rijden. RESPECT vindt dat de gemeente druk moet uitoefenen op de NMBS, desnoods samen met de andere gemeenten die op die lijn liggen, om te zorgen dat de treinen blijven sporen naar Brussel-Zuid & Centraal en dat de reizigers dus niet worden afgeleid naar Brussel-West om vervolgens de metro te moeten nemen naar het centrum.

Hoeft het een betoog dat bij werkzaamheden, zeker bij deze van grote omvang als het GEN, een duidelijkere en efficiëntere communicatie m.b.t. de aanvang en duur van de werken nodig is dan vandaag?

Tot slot is RESPECT de mening toegedaan dat het mobiliteitsplan hand in hand gaat met het ruimtelijk structuurplan van onze gemeente. Concreet betekent dit dat woninguitbreiding dient te gebeuren in de bestaande woonkernen, dat de groene & open ruimten dus bewaard moeten blijven, dat aanleg van parkings beredeneerd moet gebeuren, dat Rode niet geschikt is voor de aanleg van bedrijventerreinen tenzij eventueel langs de Waterloose Steenweg of Steenweg naar Halle om de ontsluiting van de dorpskernen niet nog meer te bemoeilijken.

Geen woorden maar daden!