Home Programma Dienstverlening

4. Dienstverlening.

4.1 Kinderopvang.

Het verplicht “Lokaal Overleg Kinderopvang” heeft deze meerderheid nooit georganiseerd. Dus kwamen er ook geen coördinatie en beleidsplan voor opvang van zieke kinderen, dagopvang, vakantieopvang, buitenschoolse kinderopvang … Nochtans voorzien de overheden vele initiatieven en subsidies hiervoor, maar deze meerderheid wil daar geen gebruik van maken. RESPECT wil deze achterstand inhalen.

4.2 Service voor senioren, mindervaliden, kansarmen, …

Elke gemeente is verplicht een LSB, Lokaal Sociaal Beleidsplan, op te stellen op basis van een grondig overleg met alle actoren op het terrein, zowel private als publieke. Deze meerderheid beperkte zich tot “een minimaal plan”. RESPECT vindt een LSB een onmisbaar instrument voor een goed sociaal beleid, en dat de lat gerust wat hoger mag gelegd worden.  Ambitie is geen vies woord, en hoe hoger de doelstellingen liggen, hoe meer er ook bereikt wordt.

RESPECT wil de zelfredzaamheid ondersteunen bijv. door mantelzorg, thuiszorg, aanpassing van de woning, ondersteuning van een sterk sociaal weefsel of grotere persoonlijke mobiliteit.

REPECT wil voor iedereen toegankelijke voorzieningen en dienstverlening organiseren, door een sociale mix van de bevolking na te streven, door gettovorming en armoede te bestrijden, door sociale innovatie en solidariteit tussen de generaties en culturen te bevorderen.

Het woon- en zorgcentrum “de Groene Linde” voldoet niet meer aan de normen en wordt vanaf dit najaar gedeeltelijk verbouwd en vervangen door een nieuw gebouw.

RESPECT wil dat de tarieven betaalbaar blijven en dat het oude gebouw in de mate van het mogelijke  omgevormd wordt tot gesubsidieerde assistentiewoningen of wordt ingericht als dagverzorgingscentrum.

Rode heeft een goedwerkend “sociaal huis”, Magnolia,  en een dynamisch beleid voor senioren : thuiszorg, serviceflats, dienstencentrum, woon- en zorgcentrum ... RESPECT wil dat verder uitbouwen op basis van een seniorenbehoeftenonderzoek dat uitgevoerd en gefinancierd wordt door de VUB en de Provincie. Vele gemeenten werken daar reeds jaren aan mee. Na veel aandringen door de huidige oppositie besliste de meerderheid van Rode uiteindelijk in te stappen na de verkiezingen!?  Opnieuw een voorbeeld van een opportuniteit die de huidige meerderheid om onbekende redenen niet wou benutten.
Respect wil een infopakket uitdelen aan alle 60+-ers met nuttige informatie over diensten en subsidies voor senioren.

Wist je dat de meerderheid niet wou meewerken aan de gratis screening borstkanker en dat de Mammobiel niet welkom was op het dorpsplein? Heeft taal hier iets mee te maken? Dankzij de provincie en vzw de Rand die de voorhof van GC de Boesdaalhoeve  ter beschikking stelt, kan dit gelukkig doorgaan.

4. 3 Woonbeleid.

Wist je dat elke gemeente minstens éénmaal per jaar een “woonoverleg” organiseert met alle lokale actoren. Dit is verplicht. Dit woonoverleg is een uitstekend en onmisbaar middel om  sociale huisvesting te realiseren. Rode heeft één van de grootste achterstanden in sociale huisvesting maar vond het nooit nodig dit overleg te organiseren. Erger nog: toen “Woonpunt Zenne” enkele sociale flats in Rode wou bouwen, moest deze huisvestingsmaatschappij de hulp inroepen van het Vlaams Gewest om dit overleg - een voorwaarde is om subsidies te krijgen - te organiseren.

Nagenoeg elke gemeente heeft een “woonloket” waar men terecht kan voor informatie over bouwen, verbouwen, premies, huursubsidies, sociale woningen, goedkope leningen, ruimtelijke structuurplannen … maar Rode niet. En waarom geen groepsaankoop voor energie aanbieden?

Onze buren Linkebeek en Drogenbos startten een “sociaal verhuurkantoor”. Wist je dat Rode weigerde in te stappen in dit initiatief dat door de provincie gesubsidieerd wordt? Nochtans een ideaal instrument om ook leegstand en verkrotting tegen te gaan.

Rode telt slechts 1/5 van het gemiddelde aantal sociale woningen in Vlaanderen. RESPECT zal erover waken dat het immoproject voor de Novarode site, de wettelijke norm aan sociale huisvesting naleeft. Ook met de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij moet verder onderhandeld worden om te investeren in Rode.

Er is nood aan crisisopvang. Onlangs werd één woning geopend (de vroegere strijkwinkel op de campus van het rustoord).

Residentiële woningen moeten de kans krijgen om in te spelen op nieuwe woonformules, aangepast aan de verouderende bevolking zoals bijv. kangoeroewonen, …
RESPECT wil een betaalbaar, kwaliteitsvol, gedifferentieerd woonbeleid in functie van de verschillende woonbehoeften (senioren, alleenstaanden, mindervaliden ...); met oog voor de veiligheid, verkeersleefbaarheid, sociale samenhang en afgestemd op de dagelijkse noden van de buurtbewoners.

Het landelijk karakter van Rode moet gerespecteerd worden. Dus geen hoogbouw en geen aanslag op de groene ruimte.

4.4 Onderwijs

REPECT wil kwaliteitsvol onderwijs voor elk kind met aandacht voor het complete ontwikkelingsproces zoals meertaligheid, creativiteit, gezondheid, fysieke beweging, vaardigheden ... Voor dit “flankerend” onderwijsbeleid kan de gemeente extra ondersteuning bieden aan alle scholen op haar grondgebied bijv. door busvervoer voor extra-muros activiteiten, taalvaardigheidsontwikkeling … te subsidiëren.

Wist je dat de meerderheid extra taalleerkrachten betaalt voor de Franstalige gemeenteschool maar niet voor de Nederlandstalige? RESPECT wil extra taalleerkrachten voor elke school in Rode want elk kind verdient extra taalonderricht.

Wist je dat de Franstalige ouders van kinderen in de Nederlandstalige gemeenteschool vroegen om taallessen Nederlands te krijgen in deze school. De GLTT wou deze lessen gratis aanbieden maar weerom weigerde deze meerderheid. Ook in het GC de Boesdaalhoeve kan u terecht voor vele initiatieven rond taal, cultuur, integratie en verwelkoming. RESPECT wil deze  lovenswaardige initiatieven promoten en ondersteunen.

In overleg met alle instanties die taalinitiatieven aanbieden zal gezocht worden naar optimalisatie van de meertaligheid. Indien hiervoor extra personeelsleden moeten aangesteld worden, dan voor alle scholen van Rode.

4.5 Jeugdbeleid

De meerderheid voert geen jeugdbeleid. Er is geen jeugdconsulent, geen gemeentelijke infrastructuur of subsidiëring voor een jeugdhuis. De jongeren organiseren zichzelf in de vzw Jeugdwerkgroep Rode om samen hun eigen boontjes te doppen en beroep te doen op de subsidies waar ze recht op hebben. RESPECT wil de Jeugdwerkgroep Rode erkennen als volwaardig gemeentelijk adviesorgaan en een echt jeugdbeleid uitstippelen.

De jeugd is de toekomst van onze gemeente, en dus moet zij alle kansen krijgen.  Er moeten voldoende ontmoetingsplaatsen zijn, leuke speelpleintjes en speelterreinen.

Jeugdverenigingen moeten maximaal gesteund worden.

4.6 Cultuur – Sport – Toerisme

Wist je dat deze meerderheid initiatieven om de bevolking aan het sporten te krijgen verbiedt i.p.v. te promoten? “Kleuters leren fietsen” kreeg geen toegang tot de gemeentelijke sportinfrastructuur! Idem voor “initiatie van minder bekende sporten”. “De Gordel”, reeds 32 jaar een Vlaamse fietsklassieker, kreeg geen toelating meer om een trefpunt in Rode op te zetten!

Wist je dat het cultureel centrum de Wauterbos, jaarlijks veel kost aan onderhoud en herstellingen maar dat het veel te weinig benut wordt ?

RESPECT wil van het CC een echt “ontmoetingscentrum” maken met extra stimuli voor initiatieven die de verschillende gemeenschappen dichter bij elkaar brengen.

RESPECT wil onderzoeken of de sportzaal kan uitgebreid worden of dat er een samenwerkingsovereenkomst kan afgesloten worden met de scholen om hun sportinfrastructuur ter beschikking te stellen van sportverenigingen uit Rode.

Sportverenigingen vervullen een belangrijke taak, en verdienen dus alle steun.

Pareltje in de Vlaamse Rand. Onze gemeente ligt aan de rand van het Zoniënwoud en kent tal van mooie natuurplekjes die vaak ongekend zijn. Met een mooi uitgebouwd wandel- en fietsnet willen we onze gemeente aantrekkelijk maken voor iedereen die er woont en willen we mensen uitnodigen om onze groene gemeente te komen ontdekken.

RESPECT wil het Zoniënwoud, Waterloos veld, kwadebeekvallei, vijvers van Zevenbronnen promoten voor zachte recreatie met goed onderhouden en bewegwijzerde fiets- en wandelpaden en voor de sportievelingen een heus mountainbike-parcours.