Home Mobiliteit

10. Mobiliteit.

Wist je dat de meerderheid reeds 2 dure mobiliteitsstudies liet uitvoeren? In mei 2009 werd een sneltoets uitgevoerd op het mobiliteitsplan van 2003 om dit plan te toetsen op zijn actualiteitswaarde. Het besluit was dat het mobiliteitsplan dient te worden verbreed & verdiept op 4 punten: parkeren, stationsomgeving, categorisering van wegen aangaande snelheidsregimes en het lokaal en bovenlokaal fietsnetwerk. De planning voorzag resultaten op het terrein in de loop van 2009-2010.

Hebt u de resultaten al gehoord of gezien? Waarschijnlijk komen er “mooie beloftes” voor de volgende bestuursperiode! Dit typeert de werkwijze van de huidige meerderheid, “We zijn er mee bezig.”, maar er komt niets van … RESPECT wil snel werk maken van de uitvoering van het mobiliteitsplan!

Wist je dat de meerderheid het aandeel van het autogebruik in de verplaatsingen wou terugdringen van 69% (1991) naar 50% (2010) voor woon-werk- en van 45% naar 30% voor woon-schoolverplaatsingen? Gelet op de verkeersinfarct op de Zoniënwoudlaan lijkt dit niet echt geslaagd. Ook de groene golf op die laan is er wat van in de war, en het gebeurt maar al te vaak dat je er van rood naar rood sukkelt, zelfs als je je aan de maximumsnelheid houdt.

RESPECT wil dat er rekening wordt gehouden met het STOP-principe d.w.z. dat er voorrang wordt gegeven aan  Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Personenwagens en dit in deze volgorde.

Wie kent de trage wegen in onze gemeente?  Die zijn ideaal voor wandelaars en fietsers om veilig op hun bestemming te geraken. RESPECT wil die in kaart brengen en toegankelijk  maken, opdat meer mensen er gebruik van zouden maken.

Het mobiliteitsplan voorziet in het aanleggen van kwalitatieve fietspaden & degelijke fietsvoorzieningen. Hoeveel km fietspad is er aangelegd de laatste jaren? Zal op deze wijze een degelijk fietsnetwerk tot stand komen?

Er moet eindelijk eens werk gemaakt worden van een totaal concept voor de Waterloose Steenweg, Lorrainendreef, Duboislaan…  inclusief trein- en busvervoer, fietspaden, voetpaden… Idem voor het ontsluiten van het oude dorpscentrum.

Voetpaden ontbreken, zijn slecht onderhouden en vormen een probleem voor personen met een beperkte mobiliteit die zich met  looprek of rolstoel moeten verder helpen.  Zelfs met een kinderwagen moet je vaak heksentoeren uithalen. RESPECT vraagt aandacht bij het inrichten van stoepen en oversteekplaatsen voor iedere voetganger.

Voetpaden zijn geen parkeerplaatsen! RESPECT vraagt strenger op te treden tegen wildparkeren, snelheidsduivels en overladen vrachtwagens. Het inzetten van de wijkagent speelt hier een belangrijke rol.

Heeft u al gehoord van een schoolbereikbaarheidskaart? RESPECT wil onze kinderen van op verschillende plaatsen in onze gemeente de veiligste weg naar school tonen.

“Met de trein zou je er al zijn” … Al is het ook voor de NMBS nog niet duidelijk met hoeveel treinen het aanbod zal verhoogd worden na de GEN-werken (Gewestelijk Expres Net) en naar waar ze zullen rijden. RESPECT vindt dat de gemeente druk moet uitoefenen op de NMBS, desnoods samen met de andere gemeenten die op die lijn liggen, om te zorgen dat de treinen blijven sporen naar Brussel-Zuid & Centraal en dat de reizigers dus niet worden afgeleid naar Brussel-West om vervolgens de metro te moeten nemen naar het centrum.

Hoeft het een betoog dat bij werkzaamheden, zeker bij deze van grote omvang als het GEN, een duidelijkere en efficiëntere communicatie m.b.t. de aanvang en duur van de werken nodig is dan vandaag?

Tot slot is RESPECT de mening toegedaan dat het mobiliteitsplan hand in hand gaat met het ruimtelijk structuurplan van onze gemeente. Concreet betekent dit dat woninguitbreiding dient te gebeuren in de bestaande woonkernen, dat de groene & open ruimten dus bewaard moeten blijven, dat aanleg van parkings beredeneerd moet gebeuren, dat Rode niet geschikt is voor de aanleg van bedrijventerreinen tenzij eventueel langs de Waterloose Steenweg of Steenweg naar Halle om de ontsluiting van de dorpskernen niet nog meer te bemoeilijken.

Geen woorden maar daden!